5808
การติดตามโครงการแก่งละว้าครั้งที่ 3

ia

  • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00-14.00 น. นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา งานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย นางสาวอาทิตยา ชุมพล นางสาวจริยา แสงหาชัย และนายต่อสกุล สุนทรกรัญ ผู้ช่วยนักวิจัย หมวดพืชไร่ โครงการข้าว ได้ลงพื้นที่ติดตามการชั่งวัดขนาดปลานิลของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก่งละว้าครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 และ นอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาตรวจสอบค่าความเค็มของนาเกษตรกรที่จะทำการปลูกข้าวอีกด้วย ... Link [29/05/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
438 people like this