SCHOLARSHIPS
ทุนการศึกษา


ia
  • ทุนคณะเกษตรศาสตร์
  • ทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์
  • ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์