บุคลากร | นักศึกษา

ia
 • Oct 2, 2017
 • นส.สุขิตา หารโกทา นส.อรทัย สุรินันท์ นส.จิราภรณ์ คำสา นส.สุวิมล แสงบึง
 • ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการประกวดอาหารจานเด็ดเด็กค่าย โครงการค่ายสิงห์อาสา ปี 2560
 • >> ค่ายสิงห์อาสา
   ...
  ia
 • Jun 4, 2014
 • นาวสาวจันทิรา วงศ์เณร
 • Outstanding Oral Presentation Award
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ฝ่ายพัฒนานักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับนาวสาว จันทิรา วงศ์เณร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล “Outstanding Oral Presentation Award” จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Effects of exogenous fibrolytic enzyme supplementation on voluntary feed intake, digestibility and rumen fermentation in ruminants” ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15 (RGJ - Ph.D. Congress XV) ระหว่าง วันที่ 28–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม์ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สำหรับนาวสาว จันทิรา วงศ์เณร ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร. ฉลอง วชิราภากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และมี ผศ.ดร. ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล ภาควิชาอายุระศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นอกจากนี้ นาวสาว จันทิรา วงศ์เณร ยังเป็นนักศึกษาภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) อีกด้วย ...
  ia
 • May 12, 2014
 • นางสาวรัตติกาล สุวรรณสิงห์
 • รับรางวัลระดับดีมากในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย
 • >> สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
   ได้รับรางวัลระดับดีมากในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย เรื่อ “การศึกษา GWAS ของลักษณะวันไม่ให้ผลผลิตในสุกรทางการค้าโดยใช้ข้อมูลสนิปทั้งจีโนม” ในการประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน" ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่...
  ia
 • May 21, 2013
 • นายกัมปนาท เภสัชชา
 • Young Scientist Oral Presentation Award (The 10th World Buffalo Congress and the 7th Asian Buffalo Congress)
 • >> คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์กระบือโลกและคณะกรรมการบริหารสมาคมกระบือแห่งเอเชีย
   Young Scientist Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการกระบือโลก ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการกระบือเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 10th World Buffalo Congress and the 7th Asian Buffalo Congress)...
  ia
 • Apr 8, 2013
 • นางสาววันทนา เจริญโอสถ (นศ.ปริญญาตรี ภาควิชาสัตวศาสตร์)
 • เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
 • >> มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   นส.วันทนา เจริญโอสถ นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสประจำตำบลในจังหวัดชุมพร สละสิทธิ์ทุนแพทย์ชนบท คว้าปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2555 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • Apr 7, 2013
 • นายสุบรรณ ฝอยกลาง
 • Outstanding oral presentation
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการ RGJ Congress ประจำปี 2556...
  ia
 • Mar 1, 2013
 • นางสาวมัจฉา แก้วพิลา (นศ. ปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์)
 • นำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น
 • >> บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ...
  ia
 • Feb 9, 2013
 • นายเอกปริญญ์ ม่องคำหมื่น
 • รางวัลรองชนะเลิศ ประกวดภาพถ่ายเมืองเลย
 • >> ชมรมสื่อเสรีเลย
   รางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ โครงการประกวดภาพถ่าย UNSEEN เมืองเลย ปี 2556...
  ia
 • Jan 30, 2013
 • นายตุลยเทพ ก่ำจำปา (นศ. ชั้นปีที่ 4 สาขาทรัพยากรการเกษตร)
 • ลนำเสนอโปสเตอร์ดีเยี่ยม Excellent Poster Presentation
 • >> The 4th International Conference on Environmental and Rural Development
   The 4th International Conference on Environmental and Rural Development จัดโดยองค์การนานาชาติ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural Development ) มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ United Nation University, Institute of Advanced Studies ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ...
  ia
 • Jan 28, 2013
 • นายอิสระพงษ์ พบวงษา
 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจโคนม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
 • >> องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
   ...
  ia
 • Jan 28, 2013
 • นางสาวจรรยา จันทร์จิตตะการ (นศ.ปริญญาเอก หลักสูตรพืชไร่)
 • รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีเด่น ศ.อารันต์ พัฒโนทัย
 • >> คณะเกษตรศาสตร์
   ประชุมวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • Jan 27, 2013
 • นายกฤษดา บุตรพรม
 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจโคนม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
 • >> องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
   ...
  ia
 • Jan 27, 2013
 • น.ส.บุรารัตน์ เภสัชชา
 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจโคนม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
 • >> องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
   ...
  ia
 • Dec 25, 2012
 • นายวีระวัฒน์ นามานุศาสตร์ (นศ.ปริญญาเอก สาขาโรคพืชวิทยา)
 • รางวัลแบบบรรยายในระดับ Excellent performance
 • >> The 5th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and UT-KU Joint Seminar II
   การเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 (The 5th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and UT-KU Joint Seminar II) จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ University of Tsukuba และ Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น Utah state University สหรัฐอเมริกา และ University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการใน แบบบรรยาย (oral presentation) รวมกว่า 150 คน มีผลงานนำเสนอ 87 เรื่อง เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
  ia
 • Dec 25, 2012
 • นางสาวอารีย์ ไกรสูรย์ (นศ.ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์)
 • รางวัลแบบบรรยายในระดับ Excellent performance
 • >> The 5th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and UT-KU Joint Seminar II
   การเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 (The 5th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and UT-KU Joint Seminar II) จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ University of Tsukuba และ Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น Utah state University สหรัฐอเมริกา และ University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการใน แบบบรรยาย (oral presentation) รวมกว่า 150 คน มีผลงานนำเสนอ 87 เรื่อง เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
  ia
 • Dec 17, 2012
 • นายทศพล มูลมณี (นศ.ปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์)
 • รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยายยอดเยี่ยม
 • >> คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
  ia
 • Dec 8, 2012
 • นายธงชัย แสงชาติ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ด้านความประพฤติ มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ปี 2555
 • >> สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การคัดเลือกนิสิต นักศึกษา สาขาการเกษตรเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านความประพฤติ มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ประจำปี 2555...
  ia
 • Dec 6, 2012
 • นางสาวนิราวรรณ อนันตสุข
 • รางวัล Excellent Scientific Oral Presentation Award
 • >> The 15th AAAP Animal Science Congress 2012
   งานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 : The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 ภายใต้หัวข้อ Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security, Environment and Human Welfare โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP) ให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดประทุมธานี...
  ia
 • Dec 6, 2012
 • Mr. Viengsakoun Napasirth
 • บรางวัล Excellent Scientific Poster Presentation Award
 • >> The 15th AAAP Animal Science Congress 2012
   งานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 : The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 ภายใต้หัวข้อ Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security, Environment and Human Welfare โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP) ให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดประทุมธานี...
  ia
 • Apr 18, 2012
 • นายเอกปริญญ์ ม่องคำหมื่น
 • รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย มข
 • >> มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รางวัลรองชนะเลิศ ในการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “กัลปพฤกษ์งามใน มข. ปี 2555...
  ia
 • Mar 6, 2012
 • นายเอกปริญญ์ ม่องคำหมื่น
 • รางวัลชนะเลิศ ประกวดถ่ายภาพ
 • >> เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
   รางวัลชนะเลิศ ประกวดถ่ายภาพงานกาชาด ปี 2555 ในหัวข้อ "ความสุขในงานกาชาด"...