ข่าววันนี้ / Today News:
เมื่อวันที่ 3 กรกฎษคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดโครงการกาลพฤกษ์รวมใจ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ :: ขอเชิญครอบครัวเกษตรศาสตร์ มข. ชาวเลือดสีอิฐ มข. กาลพฤกษ์ทุกช่อ ร่วมโครงการ :: คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรม เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) :: คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ::

กิจกรรมผู้บริหาร / Administrator's activities
ia
 • เมื่อวันที่ 3 กรกฎษคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดโครงการกาลพฤกษ์รวมใจ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญครอบครัวเกษตรศาสตร์ มข. ชาวเลือดสีอิฐ มข. กาลพฤกษ์ทุกช่อ ร่วมโครงการ
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรม เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE)
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร
 • >> ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมอาจารย์-บุคลากร / Staff's activities
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมบริการวิชาการงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2563
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดสัมมนาของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากเยอรมนี
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมโครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ
 • >> ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมนักศึกษา / Student's activities
  ia
 • การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การได้รับรางวัลของอาจารย์-บุคลากร / Awards
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. คว้าทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ ประจำปี 2560
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากงานประชุม IAPSIP 2018
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การได้รับรางวัลของนักศึกษา / Student's award
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม HACKATHON INSECT
 • ส่งผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัด งานประเพณี 4จอบ
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้าอันดับ 1 การจัดตู้ปลาสวยงาม จากงาน BRICC Festival 2019
 • ผลการคัดเลือกรางวัลดุษฏีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปีการศึกษา 2561
 • >> ข่าวทั้งหมด

  ความร่วมมือกับต่างประเทศ / International activities
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย
 • คณะเกษตรฯ มข. สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมกับสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจัดบรรยายพิเศษ
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษ ณ Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia

  ความร่วมมือทางวิชาการภาครัฐ/เอกชน / Public-private-partnership
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเพื่อนครู
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานประกาศความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมโครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง
 • ประชาสัมพันธ์ เว็บจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • >> ข่าวทั้งหมด

  ความร่วมมือกับชุมชน/องค์กรท้องถิ่น / Community relations
  ia
 • เปิดตลาด 27 กันยายน 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีเกษตร
 • ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง
 • ส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้เกษตรกรต้นแบบ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพริกปลอดภัย
 • >> ข่าวทั้งหมด

  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย / Academic collaboration
 • คณะเกษตร มข. ร่วมบันทึกความร่วมมือระดับคณะ
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
 • รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
 • คณะเกษตร ฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
 • โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia

  การได้รับทุนวิจัย/สิทธิบัตรของอาจารย์-บุคลากร / Research's activities
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์
 • ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556
 • พิธีลงนามความร่วมมือวิชาการและงานวิจัย สกว. มข. และตะนาวศรีไก่ไทย
 • คณาจารย์กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนได้รับทุนงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ของ สกว
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากสกวเพื่อผลิตงานวิจัยด้านเกษตรเชิงระบบ
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การเป็นวิทยากร/เข้าร่วมประชุมวิชาการ/ฝึกอบรม/ดูงานของอาจารย์-บุคลากร / Speaker and meeting
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมโครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบ 5
 • สาขาวิชาประมงร่วมโครงการ Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS)
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ กศน.ขอนแก่น อบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer)
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษ ณ Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน/สหกิจของนักศึกษา / Student's cooperatives
  iaia
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบ 5
 • สาขาวิชาประมงร่วมโครงการ Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS)
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)
 • นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน พื้นที่ศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัด
 • เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น
 • กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ การจัดการธุรกิจฟาร์ม
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การจัดประชุมวิชาการ/การจัดการฝึกอบรม/นิทรรศการ/บริการวิชาการ / Conference and training
 • การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมบริการวิชาการงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2563
 • ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ กศน.ขอนแก่น อบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer)
 • ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia

  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม / Culture and arts
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง
 • งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานทำบุญประจำปี 2561
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง
 • คณะเกษตรฯ มข. รับขวัญน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ มอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia

  กิจกรรมกับศิษย์เก่า / Alumni's activities
  ia
 • เมื่อวันที่ 3 กรกฎษคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดโครงการกาลพฤกษ์รวมใจ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญครอบครัวเกษตรศาสตร์ มข. ชาวเลือดสีอิฐ มข. กาลพฤกษ์ทุกช่อ ร่วมโครงการ
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 11
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561
 • >> ข่าวทั้งหมด