ข่าววันนี้ / Today News:
คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง :: โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง :: นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สัมภาษณ์ สกว. เรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหนอนกอสีชมพู :: นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น :: คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture ::

กิจกรรมผู้บริหาร / Administrator's activities
ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกประสบการณ์
 • >> ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมอาจารย์-บุคลากร / Staff's activities
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัย กับ University of Hohenheim
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับโลก เรื่องน้ำ
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชื้อพันธุกรรมพริก
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือเครือข่ายจัดสัมมนาการเกษตรสมัยใหม่ระบบดิจิทัล
 • >> ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมนักศึกษา / Student's activities
  ia
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สัมภาษณ์ สกว. เรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหนอนกอสีชมพู
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น
 • คณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร
 • นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงานด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล Best Poster Awards จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลการโหวตสูงสุดของประเทศ จากรายการ ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 4
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การได้รับรางวัลของอาจารย์-บุคลากร / Awards
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. คว้าทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ ประจำปี 2560
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากงานประชุม IAPSIP 2018
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การได้รับรางวัลของนักศึกษา / Student's award
  iaia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลการโหวตสูงสุดของประเทศ จากรายการ ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 4
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล Best Poster Awards จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมในอนาคต
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดอาหาร จานเด็ด เด็กค่าย
 • >> ข่าวทั้งหมด

  ความร่วมมือกับต่างประเทศ / International activities
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับโลก เรื่องน้ำ
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาฝึกประสบการณ์ระยะสั้นกับคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia

  ความร่วมมือทางวิชาการภาครัฐ/เอกชน / Public-private-partnership
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือเครือข่ายจัดสัมมนาการเกษตรสมัยใหม่ระบบดิจิทัล
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ สสว. พัฒนาความร่วมมือ โครงการ SME Start up
 • หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยคั้นน้ำ ณ ทุ่งโป่ง
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
 • >> ข่าวทั้งหมด

  ความร่วมมือกับชุมชน/องค์กรท้องถิ่น / Community relations
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง
 • ส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้เกษตรกรต้นแบบ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพริกปลอดภัย
 • ส่งมอบกุ้งก้ามกรามและปล่อยกุ้งลงสู่บ่ออนุบาล ณ ตำบลทุ่งโป่ง
 • การถ่ายทอดวิธีการการเพาะชำกล้าอ้อย ณ ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • >> ข่าวทั้งหมด

  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย / Academic collaboration
 • คณะเกษตร ฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
 • โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2560
 • คณะเกษตร มข. ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia

  การได้รับทุนวิจัย/สิทธิบัตรของอาจารย์-บุคลากร / Research's activities
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์
 • ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556
 • พิธีลงนามความร่วมมือวิชาการและงานวิจัย สกว. มข. และตะนาวศรีไก่ไทย
 • คณาจารย์กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนได้รับทุนงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ของ สกว
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากสกวเพื่อผลิตงานวิจัยด้านเกษตรเชิงระบบ
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การเป็นวิทยากร/เข้าร่วมประชุมวิชาการ/ฝึกอบรม/ดูงานของอาจารย์-บุคลากร / Speaker and meeting
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับโลก เรื่องน้ำ
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพริกปลอดภัย
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management
 • นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน พื้นที่ศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัด
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน/สหกิจของนักศึกษา / Student's cooperatives
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)
 • นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน พื้นที่ศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัด
 • เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น
 • กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ การจัดการธุรกิจฟาร์ม
 • นำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร
 • >> ข่าวทั้งหมด

  การจัดประชุมวิชาการ/การจัดการฝึกอบรม/นิทรรศการ/บริการวิชาการ / Conference and training
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือเครือข่ายจัดสัมมนาการเกษตรสมัยใหม่ระบบดิจิทัล
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia

  กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม / Culture and arts
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง
 • คณะเกษตรฯ มข. รับขวัญน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ มอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง
 • คณะเกษตรฯ มข. ถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2561
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2561
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia

  กิจกรรมกับศิษย์เก่า / Alumni's activities
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 11
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16
 • มุฑิตาจิต รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • >> ข่าวทั้งหมด