ANNOUNCEMENT
 
NEWS
ia
ia
ia
ia
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและวางกลยุทธ์ให้กิจ...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร

ระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร .ซึ่งคณะผู้บริหารได้เข้าพบบุคลากรทั้ง 8 สาขา เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บุคลาก...รายละเอียด

คณะผู้บริหารคณะเกษตรฯ มข. เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สาขาวิชาการประมง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สาวตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผ...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพันธุ์ใหม่สู่การเป็นผู้นำการวิจัยระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพันธุ์ใหม่สู่การเป็นผู้นำการวิจัยระดับนานาชาติ (New Normal Research EP.1 ; ติดอาวุธ พิชิตทุนวิจัย) โดย รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย ...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY

...