ANNOUNCEMENT
 
NEWS
ia
ia
ia
ia
นักศึกษาคณะเกษตรฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปฐพีศาสตร์และส...รายละเอียด

นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง อาจารย...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุ...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธ...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY

...