NEWS
ia
ia
ia
ia
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบ 5

...รายละเอียด

สาขาวิชาประมงร่วมโครงการ Sustainable Seafoo

...รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ เว็บจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

...รายละเอียด

กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมกับสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจัดบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ร่วมกับสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไ...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY


ANNOUNCEMENT
 

...