ANNOUNCEMENT
 
NEWS
ia
ia
ia
ia
คณะเกษตรฯ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดทางวิชาการ” โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษ...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีรับมอบอาคารสำนักงานและระบบรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ผศ.ดร.สาวิตรี...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB) เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ขอบข่าย GAP ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์รับร...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY

...