ANNOUNCEMENT
 
NEWS
ia
ia
ia
ia
โครงการศึกษาดูงานสาขาพืชสวน

ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อ.ดร.รำไพ นามพิลา และนายสมยศ มีทา คณาจารย์พืชสวน นำนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 7 คน และ...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 7 คน และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 คน เข้าร่วม การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18 National Horticultural Congress)...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในค...รายละเอียด

คณะเกษตร มข. ร่วมบันทึกความร่วมมือระดับคณะ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒ...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY

...