NEWS
ia
ia
ia
ia
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ รัก สามัคคี ทำดีเพื่อคณะเกษตรฯ (สล.เขื่อนจุฬาภรณ์)

ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ รัก สามัคคี ทำดีเพื่อคณะเกษตรฯ (สล.เขื่อนจุฬาภรณ์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่า...รายละเอียด

ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชา...รายละเอียด

อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ นาย เหลี้ยว จ...รายละเอียด

นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้าอันดับ 1 การจัดตู้ปลาสวยงาม จากงาน BRICC Festival 2019

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การจัดตู้ปลาสวยงามภายใต้แนวคิดตู้วัฒนธรรมอาเซียน (ASEN’s Cultural)” จากงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY


ANNOUNCEMENT
 

...