NEWS
ia
ia
ia
ia
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายวสันต์ จารุชัย เป็นวิทยาก...รายละเอียด

พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ และ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมก...รายละเอียด

กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 1 คน จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาส...รายละเอียด

ส่งผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัด งานประเพณี 4จอบ

ส่งผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัด งานประเพณี 4จอบ...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY






















ANNOUNCEMENT
 

...