ANNOUNCEMENT
 
NEWS
ia
ia
ia
ia
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีรับมอบอาคารสำนักงานและระบบรักษาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ผศ.ดร.สาวิตรี...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB) เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ขอบข่าย GAP ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์รับร...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร...รายละเอียด

การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เมื่อวันที่ 1 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งหมด 7 คน ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนเกษตร สถานที่ บ้านดอนหัน อำเภอบ้านฝาง จังห...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY

...