ANNOUNCEMENT
 
NEWS
ia
ia
ia
ia
ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม...รายละเอียด

พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งในปีนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาเศร...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากร โดย นางเบญจมาภรณ์ มามุข นัก...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY

...