NEWS
ia
ia
ia
ia
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดสวดพระพุทธมนต์ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่า...รายละเอียด

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จาก คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญทรี พ่วงสุ...รายละเอียด

งานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา ...รายละเอียด

คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สวท.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ รอบรู้สู่ชุมชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอี...รายละเอียด

ia ia ia ia
GLOBAL CONNECTIONS
ความร่วมมือทางวิชาการ

TRANSLATIONAL RESEARCH
วิจัยและนวัตกรรม

STUDENT JOURNEY
กิจกรรมนักศึกษา

SOCIAL DEVOTION
การอุทิศตนเพื่อสังคม

AG LIFELONG LEARNING
ia ia

eFACULTY

ANNOUNCEMENT
 

...