STUDENT JOURNEY
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การได้รับรางวัลของนักศึกษา / Student's award
ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม HACKATHON INSECT
 • ส่งผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัด งานประเพณี 4จอบ
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้าอันดับ 1 การจัดตู้ปลาสวยงาม จากงาน BRICC Festival 2019
 • ผลการคัดเลือกรางวัลดุษฏีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปีการศึกษา 2561

 • กิจกรรมนักศึกษา / Student's activities
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
 • สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


 • การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน/สหกิจของนักศึกษา / Student's cooperatives
  iaia
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบ 5
 • สาขาวิชาประมงร่วมโครงการ Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS)
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)
 • นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน พื้นที่ศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัด
 • เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น
 • กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ การจัดการธุรกิจฟาร์ม