แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557


AGRONOMY
 
 
Edit=Edit, Preview=View in HTML, Print= Save as MS-Word, Print= ภาพประกอบ,Print= ไฟล์ ประกอบ
 
หมายเหตุ : ควรป้อนข้อมูลในส่วนโครงการก่อน เนื่องจากจะถูกดึงมาประกอบในรายงานโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำเมื่อทำรายงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
รายงาน
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี
1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1.1 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการแล้ว/รอการเบิกจ่าย/เขียนรายงาน
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
3. การพัฒนานักศึกษา
3.1 การสนับสนุนระบบการให้คำปรึกษา การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
3.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึก จิตสาธารณะ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาตนเอง
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่กำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
4. การวิจัย
4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
4.2.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่กำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
5. การบริการวิชาการ
5.1 การบริหารจัดการหน่วยบริการวิชาการ
5.1.1 การบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์
8.1 พัฒนาระบบประสานงานกับศิษย์เก่า
8.1.1 สนับสนุนการดำเนินงานสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
8.1.2 การส่งเสริมศิษย์เก่าให้เป็นทรัพยากรด้านการพัฒนานักศึกษา การสะท้อนผลหลักสูตร และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint