แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560


FACULTY
 
 
Edit=Edit, Preview=View in HTML, Print= Save as MS-Word, Print= ภาพประกอบ,Print= ไฟล์ ประกอบ
 
หมายเหตุ : ควรป้อนข้อมูลในส่วนโครงการก่อน เนื่องจากจะถูกดึงมาประกอบในรายงานโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำเมื่อทำรายงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
รายงาน
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)
1.1.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
10. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 มุ่งสู่ความเป็นสถาบันชั้นนำทางการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
10.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
10.1.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนานาชาติ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
10.1.2 มาตรการที่ 2 การพัฒนาการจัดการฝึกอบรมนานาชาติ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุทยานการเกษตร (Agro Park)
2.1.1 มาตรการที่ 1 พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตร
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการแล้ว/รอการเบิกจ่าย/เขียนรายงาน
EditPreviewPrint Image
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
3.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ
3.1.1 มาตรการที่ 1 การปรับโครงสร้างการบริหารในสำนักคณบดีและภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
3.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก
3.2.1 มาตรการที่ 1 การจัดระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
3.2.2 มาตรการที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
3.2.3 มาตรการที่ 3 การทำรายงานประจำปีและการวิจัยสถาบัน
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
3.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล
3.3.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
3.3.2 มาตรการที่ 2 บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางานประจำ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
3.4 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
3.4.1 มาตรการที่ 1 การจัดระบบการสื่อสารองค์กร
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
3.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์
3.5.1 มาตรการที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
3.5.2 มาตรการที่ 2 การส่งเสริมศิษย์เก่าให้เป็นทรัพยากรด้านการพัฒนานักศึกษา การสะท้อนผลหลักสูตร และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
4.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้นำของสังคม
4.1.1 มาตรการที่ 1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการแล้ว/รอการเบิกจ่าย/เขียนรายงาน
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2.1 มาตรการที่ 1 การจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
4.2.2 มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทั้งด้านการสอนและด้านการวิจัย
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
4.2.4 มาตรการที่ 4 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
4.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย
4.3.1 มาตรการที่ 1 สร้างระบบและกลไกเพื่อจูงใจคนที่มีคุณภาพให้เข้ามาศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
4.4.4 มาตรการที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึก จิตสาธารณะ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาตนเอง
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
5.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่นของ มข. ไปสู่ระดับสากล
5.1.1 มาตรการที่ 1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง และการกำหนดแนวทางการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการแล้ว/รอการเบิกจ่าย/เขียนรายงาน
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
5.4 กลยุทธ์ที่ 4 นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
5.4.2 มาตรการที่ 2 การสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งผู้สนับสนุนทุนวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
6.1 กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล
6.1.1 มาตรการที่ 1 พัฒนาความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์สู่สากล
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เป็นศูนย์กลางทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
7.1 กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
7.1.1 มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
8.1 กลุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นำเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
8.1.2 มาตรการที่ 2 การพัฒนาหน่วยประสานงานบริการวิชาการ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
8.2 กลุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
8.2.2 มาตรการที่ 2 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฟาร์มเพื่อเป็นประตูชุมชนสัมพันธ์ในรูปแบบการรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย (University Social Responsibility, USR)
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการแล้ว/รอการเบิกจ่าย/เขียนรายงาน
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค
9.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
9.1.4 มาตรการที่ 4 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint