แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557


FACULTY
 
 
Edit=Edit, Preview=View in HTML, Print= Save as MS-Word, Print= ภาพประกอบ,Print= ไฟล์ ประกอบ
สรุปการดำเนินการ (คณะ+ภาค)
หมายเหตุ : ควรป้อนข้อมูลในส่วนโครงการก่อน เนื่องจากจะถูกดึงมาประกอบในรายงานโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำเมื่อทำรายงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
รายงาน
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1.1 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดีดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image File
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image File
1.1.2 การสร้างความสุขในทมี่ทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดีกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนดำเนินการแล้ว/รอการเบิกจ่าย/เขียนรายงาน
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
1.3 ระบบบริหารจัดการองค์กร
1.3.1 การปรับโครงสร้างการบริหารในสำนักงานคณบดีและภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
1.3.2 การจัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
1.3.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
1.3.4 การจัดระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
1.3.5 การจัดระบบการสื่อสารองค์กร
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
1.3.6 การทำรายงานประจำปีและการวิจัยสถาบัน
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
10. การมุ่งสู่ความเป็นสถาบันชั้นนำทางการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
10.1 การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ
10.1.1 การพัฒนาการผลิตบัณฑิตและบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์กำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์กำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์กำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
10.1.3 การพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
2. การผลิตบัณฑิตที่ดี
2.1 การจัดการหลักสูตร
2.1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image File
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
2.1.2 การส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
2.2 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
2.2.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อจูงใจคนที่มีคุณภาพให้เข้ามาศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
2.2.2 การจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
2.2.4 สร้างบรรยากาศความเป็นวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
2.3 การพัฒนาอาจารย์
2.3.1 การทำแผนพัฒนาอาจารย์
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
2.3.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสอนและวิจัย
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
3. การพัฒนานักศึกษา
3.1 การสนับสนุนระบบการให้คำปรึกษา การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
3.1.1 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
3.1.2 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักศึกษา
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
3.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึก จิตสาธารณะ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาตนเอง
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการแล้ว/รอการเบิกจ่าย/เขียนรายงาน
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint File
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
4. การวิจัย
4.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นคณะชั้นนำ
4.1.1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง และการกำหนดแนวทางการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
4.2.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.2.2 การสร้างแรงจูงใจ เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.3 การสร้างปัจจัยเกื้อหนุนต่อการทำงานวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
4.3.2 การจัดตั้งศุนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิจัยส่วนกลาง
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.3.3 การจัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.3.4 การจัดตั้งและพัฒนาหน่วยสนับสนุนการพัฒนาบทความทางวิชาการ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และชุมชน
4.4.1 การสร้าเครือข่ายงานวิจัยทั้งผู้สนับสนุนทุนวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.5 การผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
4.5.1 การใชข้ประโยชขน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
5. การบริการวิชาการ
5.1 การบริหารจัดการหน่วยบริการวิชาการ
5.1.1 การบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ
EditPreviewPrint
กำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดีดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดีดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
5.1.2 การพัฒนาหน่วยประสานงานบริการวิชาการ
EditPreviewPrint
คณบดีดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดีดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดีดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดีดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
5.2 การบริการวิชาการเพื่อสร้างความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม (University of social responsibiligy)
5.2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและเอกชน
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนดำเนินการแล้ว/รอการเบิกจ่าย/เขียนรายงาน
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
คณบดีกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
5.2.2 การฟื้นฟูเยียวยาชุมชนท้องถิ่นด้วยการบริการวิชาการเกษตร
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
EditPreviewPrint
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
6.1.2 สร้างค่านิยมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
6.1.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
7.1 พัฒนารพบบประกันคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน
7.1.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint File
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
7.1.2 บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่การพัฒนางานประจำ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint File
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์
8.1 พัฒนาระบบประสานงานกับศิษย์เก่า
8.1.1 สนับสนุนการดำเนินงานสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
8.1.2 การส่งเสริมศิษย์เก่าให้เป็นทรัพยากรด้านการพัฒนานักศึกษา การสะท้อนผลหลักสูตร และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9. การบริหารจัดการทรัพยากร ชุมชนสัมพันธ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
9.1 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฟาร์มในมหาวิทยาลัย
9.1.1 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฟาร์มเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
EditPreviewPrint
กำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9.1.2 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฟาร์มและผลผลิตเพื่อการพึ่งตนเอง
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9.1.3 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฟาร์มเพื่อเป็นประตูชุมชนสัมพันธ์ในรูปแบบการรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลั (USR)
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9.2 การพึ่งตนเองและการบริหารทรัพย์สิน
9.2.1 การสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9.2.2 การพัฒนาพื้นที่เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9.2.3 การจัดตั้งองค์กรในกำกับ
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9.2.4 การสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะเกษตรศาสตร์สู่สังคม
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9.3.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
9.3.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint